privacy beleid

Privacyverklaring Johanna

Dit is de privacyverklaring van met beperkte aansprakelijkheid van Johanna Dijkstra, gevestigd in de gemeente Smallingerland en kantoorhoudende te, zilverschoon 56, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01135130, hierna ook te noemen: “Johanna Dijkstra”.

Vanzelfsprekend hecht Johanna veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Jij deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als jij zelf met ons contact opneemt of als wij contact met jouw opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees jij hoe we omgaan met jouw gegevens en met jouw privacy.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

  1. Voor het afhandelen van jouw betaling;
  2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame
  3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
  5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  7. Johanna Dijkstra verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte
  8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Grondslag

1.1 Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

1.2 Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

1.3 Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
1.4 Gerechtvaardigd belang

1.5 Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

1.6 Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

1.7 Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

1.8 Op basis van een wettelijke plicht

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Johanna Dijkstra bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht; In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Doel: Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres.

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Ontvangers: Klantregistratiesysteem, Enormail, MailBlue, Webinargeek.

Doel: Administratie

Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, Bankgegevens, Betaalgegevens

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst/ wettelijke verplichting.

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers: Boekhouder, Accountant, Belastingdienst, Verzekeringen,  Financiële instellingen.

Doel: Statistisch onderzoek

Welke persoonsgegevens: NAW-gegevens, Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies), IP-gegevens.

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd.

Ontvangers: N.V.T.

Doel: Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, E-mail adres.

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst/ toestemming.

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is.

Ontvangers: E-marketingtools.

Doel: Gedragsgericht adverteren

Welke persoonsgegevens: Data over Surfgedrag, Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies), IP- gegevens.

Rechtsgrond: Toestemming.

Bewaartermijn: De gegevens.

Ontvangers: Google,  Social media websites, zoals facebook, instagram en linkedin.

Doel: Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.

Welke persoonsgegevens: Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies), IP-gegevens

Rechtsgrond: Toestemming.

Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Ontvangers: Websitebeheerder, Analytics tools

Persoonsgegevens

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Johanna Dijkstra verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Johanna Dijkstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Johanna Dijkstra gegevens:

Administratiekantoor, verwerker om de BTW-aangifte te doen

Boekhouder, verwerker om de BTW-aangifte te doen Facturartiesysteem, verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken E-mail/ marketingtools en websiteprovider, verwerker voor de website en e-mails o.a nieuwsbrieven.

Bank, verwerkingsverantwoordelijke om betalingen voor mij te genereren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat jij ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dien je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke

(functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Jij kunt je toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun jij vinden in de Help-functie van jouw browser. Lees ook mijn uitgebreide cookiebeleid.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Jij hebt het recht Johanna te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij Johanna op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is je inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. Jij dient zich bij een dergelijk verzoek te

identificeren. Indien jij je verzoek kenbaar maakt en Johanna geen grondslag heeft om niet aan jouw verzoek te voldoen, zal Johanna jouw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Johanna hebben ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Johanna uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Johanna wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Johanna treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jou gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 Minderjarigen

Jij mag jouwn persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien jij jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien jij als minderjarige jouw persoonsgegevens met ons wenst te delen dien jij hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Johanna. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Johanna raadt jou aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Johanna behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Johanna raadt jou dan ook aan

de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Johanna er alles aan doen jouw per e-mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 01 januari 2020.

Contactgegevens

Indien jij vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Johanna wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun jij contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Johanna Dijkstra

E-mail: info@johannadijkstra.nl

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb jij bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Jij kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.